Công trình măng non cấp Liên đội

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để đồng hành cùng các em học sinh, Liên đội TH Ama Jhao đã triển khai công trình măng non “Tủ đồ yêu thương” với mục đích thiếu thì lấy, dư cho đi.